image

AHLMANN-SKOLEN

- Hvor man trives, lærer man

Billedet på sidehoved
image

Ahlmann-Skolen har en kommunal specialklasserække med ca. 70 elever fra 0. – 10. klasse. Specialklasserne er målrettet børn og unge med ikke alderssvarende kognitive kompetencer i en sådan grad, at der ikke vil kunne tages hånd om barnets eller den unges særlige behov inden for et alment skoletilbud med støtte.

Målgruppen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Den enkelte elev kan samtidig have udfordringer indenfor motorik, adfærd eller opmærksomhed samt socio-emotionelle vanskeligheder. Det er elever, der på mange områder har svært ved at honorere den almindelige skoles faglige krav.

I undervisningen kan dette bl.a. vise sig ved:

 • At de er længere tid om at lære
 • At de har svært ved at huske det de har lært
 • At de har svært ved at abstrahere
 • At de har svært ved at se sammenhæng og drage konklusioner
 • At de har vanskeligt ved at omstille sig til nye situationer
 • At de mangler selvtillid og selvværd
 • At de har brug for megen tid og hjælp i undervisningen
 • Nedsat udholdenhed og koncentrationsevne

Det karakteriserer målgruppen, at eleverne har brug for en anden tilgang til læring end i den almene klasseundervisning. Eleverne i specialklasserne profiterer af at være i et tilbud i tæt tilknytning til et alment pædagogisk miljø.


Pædagogisk profil

Eleverne er som udgangspunkt inddelt i klasser af 6-16 elever alt efter behov. Da vores normering hedder 1 personale pr. 6 elever, kan dette give mulighed for inddeling i mindre hold. Undervisningen kan således tilrettelægges ud fra såvel elevernes sociale som faglige kompetencer. 

Undervisningen tilrettelægges i den grad det er muligt til den enkelte elev og er i højere grad praksisorienteret. Undervisningen og andre pædagogiske aktiviteter varetages af et mindre og gennemgående team af lærere og pædagoger. Dette for at sikre genkendelighed og dermed mere ro for den enkelte elev.

Specialundervisningen skal som udgangspunkt følge de samme regler for fag, timetal, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål, elevplaner, afgangsprøver og test som den almene undervisning. Der kan dog forekomme undtagelser med hensyn til hvornår i et skoleforløb de enkelte fag introduceres.

Elever tilbydes Folkeskolens prøver i ét eller flere fag. Prøverne er ens for almen og specialklasse elever. Dog kan afviklingen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs særlige behov. Beslutninger omkring afvikling af Folkeskolens prøver tages altid i samarbejde med forældrene.

De elever som ikke tager afgangsprøver evalueres på anden vis.

Specialklasserne deltager i fællesarrangementer på skolen såsom emneuger og fastelavn. Eleverne er repræsenteret i elevrådet og andre steder, hvor elever og skole diskuterer skolens hverdag og udvikling.

 

Samarbejde

Specialklasserækken har et tæt og kontinuerligt samarbejde med kommunens tilknyttede psykologer. Psykologerne vejleder og rådgiver om dagligdagen i skolen samt står for afvikling at test og udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurdering mm. på eleverne.

Ligeledes har vi et tæt samarbejde med kommunens Ungdoms- og uddannelsesvejleder, som er en fast del af skole/hjemsamtalerne fra 7. klasse og opefter. Ungdoms- og uddannelsesvejleder kan bl.a. rådgive vedrørende efterskoleophold, erhvervs– og arbejdspraktik samt udarbejdelse af uddannelsesplan for den enkelte elev. Ungdoms- og uddannelsesvejleder er ligeledes behjælpelig med ansøgningsproceduren omkring det videre forløb efter endt folkeskole.

 

Forældresamarbejde

For at eleven kommer i centrum, lægger vi vægt på det gode samarbejde mellem forældre og personale. Vi forsøger at skabe sammenhæng og god gensidig kontakt mellem skole og hjem gennem:

 • To årlige skole/hjem samtaler
 • Kontaktbog, hvori både skole, SFO og hjem kan skrive relevante oplysninger
 • Ekstra samtaler samt telefoniske samtaler efter behov
 • Skolearrangementer

 

Forældre opfordres til at tage kontakt til elevens lærer/pædagog, såfremt der opstår spørgsmål.


Transport

Elever der er henvist til fælles kommunalt specialtilbud på en anden skole end distriktsskolen vil få tilbudt transport efter gældende regler. Er der særlige behov, vil der blive foretaget en vurdering i den enkelte sag.

Læs mere om transport her


Visitering til Ahlmann–Skolens specialklasserække

Et typisk visiteringsforløb starter i elevens distriktsskole med at elevens forældre, lærere, distriktspsykologen og lederen vurderer elevens behov for særlige hensyntagen og støtte. Dette kan vurderes ud fra testning, udredning og sparring m.m. der indgår som en naturlig del af en visitationsprocedure. Efter henvisning fra elevens distriktsskole er det visitationsudvalget, der står for visitering af elever til et specialiseret undervisningstilbud. Ahlmann-Skolen kan således ikke selv optage eller indskrive elever.

Når eleven er visiteret, iværksætter Ahlmann-Skolen en introprocedure, der kan indeholde møder, besøg på skolen m.m.

Læs mere om skoletilbud til elever med særlige behov samt visitation på kommunens hjemmeside.

 

Siden er redigeret april 2018/VB